Zajištění cizince

Naše advokátní kancelář poskytne vysoce kvalitní právní pomoc, služby a zastoupení všech klientů v rámci níže popsané právní problematiky zajištění cizinců:

Zajištění cizinceZajištění cizince znamená omezení jeho osobní svobody umístěním do tzv. „zařízení“. Cizinec může být zajištěn policií za účelem správního vyhoštění, za účelem vycestování a za účelem jeho předání nebo průvozu. Dále může být cizinec zajištěn Ministerstvem vnitra během řízení o mezinárodní ochraně (azyl, doplňková ochrana).

Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

Za účelem správního vyhoštění může být zajištěn cizinec, kterému bylo doručeno oznámení o zahájení řízení o správním vyhoštění, anebo o jehož správním vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto. Dále i cizinec jemuž byl uložen jiným členským státem Evropské unie zákaz vstupu platný pro území EU, a to za předpokladu, že jsou splněny další zákonné předpoklady.

Těmito dalšími zákonnými předpoklady pro zajištění cizince za účelem správního vyhoštění jsou např. nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu, riziko, že by nesplnil povinnost vycestovat uloženou mu rozhodnutím o správním vyhoštění, či skutečnost evidování cizince v informačním systému smluvních států apod.

Zajištění cizince za účelem vycestování

Pokud policie dospěje k závěru, že u cizince nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování (např. složení finanční záruky), může jej na nezbytně nutnou dobu zajistit za účelem jeho vycestování z území ČR např. pokud bylo zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany, protože cizinec neposkytl údaje nutné k projednání podané žádosti, či nevycestoval po pravomocném skončení řízení o mezinárodní ochraně apod.

Doba trvání zajištění za účelem správního vyhoštění a za účelem vycestování

Doba zajištění nesmí překročit 180 dnů. V případě cizince mladšího 18 let nebo rodiny s nezletilými dětmi nesmí doba zajištění překročit 90 dnů.

Policie může prodlužovat dobu trvání zajištění, za zákonem stanovených podmínek, ale celková doba trvání zajištění ale nesmí překročit 545 dnů.

Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu

Tento druh zajištění je určen pro situace, kdy je cizinec, jako žadatel o mezinárodní ochranu (azyl, doplňková ochrana), předáván do jiném státu EU, který je příslušný k projednání jeho žádosti, na základě nařízení EU.

Za tímto účelem může policie zajistit cizince jen pokud dospěje k závěru, že plnění povinnosti cizince uložené mu policí nelze zajistit např. finanční zárukou či jiným zákonem stanoveným opatřením.

Zajištění cizince v řízení o udělení mezinárodní ochrany

V tomto případě rozhoduje o zajištění v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany (azyl, doplňková ochrana) Ministerstvo vnitra, v případech stanovených zákonem, např. pokud se cizinec prokazuje padělaným pasem a jeho totožnost se nepodaří zjistit, existuje vážné nebezpečí jeho útěku apod.

Nicméně vždy lze tento druh zajištění uplatnit, jen pokud nepostačuje uložení zvláštních opatření cizinci, a to zdržovat se v pobytovém středisku určeném ministerstvem, nebo se osobně hlásit ve stanovené době ministerstvu.

Správní žaloba proti rozhodnutí o zajištění cizince

Proti rozhodnutí o správním zajištění nelze podat odvolání, ale je nutno podat žalobu ke správnímu soudu. Žalobu, a to konkrétně proti rozhodnutí o zajištění cizince, proti rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince nebo proti rozhodnutí o nepropuštění cizince ze zařízení je nutno podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

V případě, že se jedná o zajištění cizineckou policií, lze také podat žádost o propuštění ze zařízení, a to nejdříve po uplynutí 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění.